آبرسانی بخش بخار نیروگاه جهرم

به منظور تامین آب بخش بخار نیروگاه از دو حلقه چاه حفر شده در فاصله 15 کیلومتری نیروگاه، مقرر گردید اجرای عملیات آبرسانی از طریق برگزاری مناقصه، به یک پیمانکار واجد شرایط و صلاحیت واگذار گردد. به همین منظور مناقصه انتخاب پیمانکار آبرسانی به بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم برگزار و اقدامات مربوطه در حال انجام می باشد.