آغاز تعمیرات اساسی واحد G13 نیروگاه جهرم

تعمیرات اساسی واحد سوم گاز (G13) نیروگاه جهرم از تاریخ 95/07/15 با استقرار کارشناسان و پرسنل پیمانکار در محل نیروگاه و به مدت 75 روز آغاز گردید.

تعمیرات مذکور با نظارت شرکت توسعه انرژی متین انجام می شود