آغاز فرآیند مناقصه به منظور انتخاب سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه حرارتی در محدوده شهر دهلران

تعیین سرمایه گذار واجد صلاحیت جهت سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از نیروگاه دهلران و همچنین تعیین نرخ خرید تضمینی برق در یک فرآیند رقابتی و از طریق مناقصه انجام می شود.

در همین راستا شرکت توسعه انرژی متین بعنوان مشاور کارفرما (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) در خصوص برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه، ارزیابی صلاحیت متقاضیان، تهیه اسناد مناقصه، تهیه قراردادهای مربوطه، انجام ارزیابی های فنی – بازرگانی و مالی و… انتخاب گردید.

بر همین اساس و جهت شناسایی سرمایه گذار برتر، پس از تهیه و جمع آوری اسناد مناقصه توسط مشاور، در مرداد ماه سال 1400 از سرمایه گذاران واجد صلاحیت جهت شرکت در مناقصه احداث و بهره برداری از نیروگاه دهلران دعوت بعمل آمده و اسناد مناقصه جهت ارائه پیشنهاد به ایشان تحویل داده شد.

سایر اقدامات در خصوص برگزاری تشریفات مناقصه و انتخاب سرمایه گذار برتر در دست انجام می باشد.