آغاز پروژه فعالیتهای مقدماتی نیروگاه تهران 2

به منظور پیشبرد پروژه و آماده سازی محل احداث نیروگاه سیکل ترکیبی تهران 2 و جلو گیری از بروز تاخیر در پروژه مقرر شد تا برخی از فعالیتهای ساختمانی پروژه (بخشBOP) تا قبل از استقرار پیمانکار اصلی آغاز گردد، بدین منظور پس از برگزاری تشریفات مناقصه و انتخاب پیمانکار فعالیتهای اجرایی مقدماتی نیروگاه سیکل ترکیبی تهران 2 در تاریخ 94/01/20 آغاز گردید.