اتصال به شبکه سراسری و سنکرون نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز

واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز در ساعت دوازده و چهار دقیقه مورخ 97/09/04با شبکه سراسری سنکرون شد.

این نیروگاه در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس شهرستان بندرعباس واقع شده است و به روش BOO که توسط شرکت توسعه برق غدیر اکسین به عنوان سرمایه گذار و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بعنوان سرمایه پذیر در حال احداث می باشد. نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز به ظرفیت نامی 235 شامل یک واحد گازی V94.2 (Ver 3) به ظرفیت اسمی 160 مگاوات ساخت شرکت ایتالیایی آنسالدو و یک واحد بخار 75 مگاوات می باشد. سوخت اصلی این نیروگاه گاز طبیعی بوده که توسط خط لوله جدید الاحداث ،تامین شده است.

شرکت توسعه انرژی متین تام بعنوان مدیریت پروژه، نظارت عالیه، تایید طراحی و نظارت کارگاهی را عهده دار میباشد.