اتصال به شبکه و سنکرون نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو در تاریخ 1397/07/15 سنکرون شد.
نیروگاه سیکل ترکیبی 285 مگاواتی BOO ماکو در منطقه آزاد شهرستان ماکو احداث شده است . این نیروگاه شامل دو واحد گازی با ظرفیت اسمی هر کدام 40 مگاوات و با تولید واحد یک، 23 مگاوات و واحد دو، 35 مگاوات و با سوخت گازوییل در تاریخ 1397/07/15 سنکرون شد .
شرکت توسعه انرژی متین بعنوان مشاور شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی ، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی را عهده دار میباشد .