اتمام تعمیرات اساسی و RI واحد پنج گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

واحد پنج گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس که از تاریخ 99/۰۷/03 جهت انجام تعمیرات اساسی و RI از مدار خارج گردیده بود، پس از 93 روز ودر تاریخ 99/10/06 با موفقیت با شبکه سراسری پارالل گردید.

انجام تعمیرات این واحد گازی بر عهده شرکت مهندسی پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین بوده است. در این تعمیرات، روتور ژنراتور در گروه مپنا سرویس و بالانس و مجدداً به نیروگاه حمل شد.

همچنین روتور توربین و کمپرسور نیز بصورت کامل دمونتاژ و تای بولتهای روتورها، پره های متحرک توربین، پره های ثابت و متحرک کمپرسور تعویض گردیده و پس از مونتاژ و بالانس هر کدام از روتورها در گروه مپنا، روتور

توربین و کمپرسور بصورت کوپل شده به نیروگاه سیکل ترکیبی فارس حمل و نصب گردید.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.