اتمام تعمیرات اساسی واحد پنجم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

واحد پنجم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس بر اساس برنامه ریزی انجام شده از تاریخ 95/08/13 برای تعمیرات اساسی از مدار خارج و پس از گذشت 72 روزدر ساعت16:42 مورخ 95/10/24 با شبکه سراسری پارالل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین، پیمانکار تعمیرات اساسی این واحد شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین (عضو گروه مپنا) بود. در طول این مدت روتور ژنراتور این واحد توسط پیمانکار به شرکت پارس ژنراتور مپنا منتقل و سرویس گردید.

شرکت توسعه انرژی متین (مشاور و مدیر طرح)، وظیه نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه فارس را از سوی مالک نیروگاه بر عهده دارد.