اتمام تعمیرات بازدید مسیر داغ واحد شش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

واحد شش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس که از روز98/08/02 جهت انجام تعمیرات بازدید مسیر داغ از مدار خارج شده بود، به مدت بیست و نه روز مورد تعمیرات بازدید مسیر داغ قرار گرفت و در تاریخ 30/08/98 به شبکه سراسری متصل گردید.

انجام تعمیرات این واحد گازیGEF9 که ظرفیت نامی آن ۱۲۳٫۴ مگاوات می باشد، توسط شرکت مهندسی پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین صورت پذیرفته است.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.