اتمام تعمیرات بازدید مسیر داغ واحد چهار گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

مطابق برنامه ریزی انجام شده برای تعمیرات سالانه واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی فارس، واحد 4 گازی  روز 97/08/21 جهت انجام تعمیرات بازدید مسیر داغ از مدار خارج و پس از مدت سی روز نهایتاً در تاریخ  97/09/20 با شبکه سراسری پارالل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین، پیمانکار تعمیرات دوره ای واحد ذکر شده شرکت مهندسی پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین بوده و در بخش تعمیرات ابزار دقیق و الکتریک ، از خدمات شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس استفاده نموده است.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرحهای بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.