اتمام تعمیرات بازدید مسیر داغ واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

مطابق برنامه ریزی انجام شده برای تعمیرات سالانه واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی فارس، واحد یک گازی  روز 97/10/21 جهت انجام تعمیرات بازدید مسیر داغ از مدار خارج و پس از مدت بیست و هشت روز نهایتاً در تاریخ 97/11/18 با شبکه سراسری پارالل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین، پیمانکار تعمیرات ذکر شده شرکت مهندسی پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین بوده است.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرحهای بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.