اتمام تعمیرات ترانس اصلی واحد 4 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

تعمیرات ترانس230 کیلوولت، 154 مگاولت آمپر واحد 4 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس توسط شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو انجام و پس از اتمام و جابجایی ترانس، در تاریخ 13 آذر ماه 97 از سمت 230 کیلولت تحت تانسیون قرار گرفت.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرحهای بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.