اتمام تعمیرات دوره ای واحد دو بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

مطابق برنامه ریزی انجام شده، واحد 2 بخار نیروگاه از روز 97/09/01 جهت انجام تعمیرات دوره ای از مدار خارج شد و پس از مدت یازده روز در تاریخ 97/09/11 با شبکه سراسری پارالل گردید. شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس (بهره بردار نیروگاه) تعمیرات دوره ای واحد مزبور را بر عهده داشته است.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرحهای بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.