اتمام تعمیرات دوره ای واحد سه بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

واحد سه بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فارس که از روز98/08/02 جهت انجام تعمیرات دوره ای از مدار خارج شده بود، به مدت پانزده روز مورد تعمیرات دوره ای قرار گرفت و در تاریخ 98/08/16 به شبکه سراسری متصل گردید.

انجام تعمیرات این واحد بخار که ظرفیت نامی آن 98.3 مگاوات می باشد، توسط شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس (بهره بردار) صورت پذیرفته است.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.