اتمام تعمیرات دوره ای واحد سه گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

واحد سه گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس که از تاریخ 98/12/11 جهت انجام تعمیرات دوره ای از مدار خارج شده بود، پس از 13 روز و اتمام تعمیرات، در تاریخ 98/12/23 با شبکه سراسری پارالل گردید.

انجام تعمیرات این واحد گازی توسط شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس (بهره بردار) صورت پذیرفته است.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.