اتمام تعمیرات دوره ای واحد پنج گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

واحد پنج گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس که از روز98/07/05 جهت انجام تعمیرات CCI و بازدید از پره ها از مدار خارج شده بود، مطابق برنامه زمانبندی و در طی مدت پانزده روز مورد تعمیرات دوره ای قرار گرفت و در تاریخ 98/07/19 به شبکه سراسری متصل گردید.

انجام تعمیرات این واحد گازیGE-F9  که ظرفیت نامی آن 123.4 مگاوات می باشد، توسط شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس (بهره بردار) صورت پذیرفته است.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.