اتمام تعمیرات دوره ای واحد یک بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

واحد یک بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فارس که از روز 98/01/21 جهت انجام تعمیرات دوره ای از مدار خارج شده بود مطابق برنامه زمانبندی و در طی مدت یازده روز مورد تعمیرات دوره ای قرار گرفت.

انجام تعمیرات این واحد بخار که ظرفیت تولید برق آن معادل  98.3 مگاوات می باشد، با تلاش تیم تعمیرات نیروگاه و با نظارت مستمر تیم فنی شرکت توسعه انرژی متین در تاریخ 98/01/31 به پایان رسیده و به شبکه سراسری وصل گردید. شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس تعمیرات دوره ای واحد مزبور را بر عهده داشته است.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.