اخذ گواهينامه صلاحيت خدمات مشاور در پايه ۲ تخصص توليد نيرو

شركت توسعه انرژي متين موفق به اخذ گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره در “پايه ۲ تخصص توليد نيرو” و “پايه ۳ تخصص انرژي تجديدپذير” از سازمان برنامه و بودجه كشور گرديد.

شركت توسعه انرژي متين از سال ۱۳۸۸ داراي گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره پايه ۳ در تخصص توليد نيرو بوده است كه با توجه به تجارب ارزشمند شركت در زمينه طراحي و نظارت در پروژه هاي مختلف نيروگاه هاي حرارتي، خورشيدي و بادي، جهت ارتقاء رتبه پيشين در اين تخصص اقدام گرديد كه نهايتا در آبان ماه ۱۳۹۷ موفق به اخذ گواهينامه مزبور گرديد.