ادامه عملیات اجرایی پروژه احداث بخش بخار نیروگاه جهرم

عملیات اجرایی پروژه تکمیل احداث بخش بخار نیروگاه جهرم در بخش های مهندسی، ساختمانی، تامین تجهیزات و نصب در حال انجام می باشد.

اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشد:

–         ادامه انجام عملیات نصب توربین و ژنراتور واحد اول و دوم

–         تکمیل نصب دایورتر دمپر واحدهای اول و دوم بخار

–         ادامه نصب اسکلت فلزی برج خنک کن واحد اول (تراز 75 تا 81)

–         تامین و ارسال کندانسور واحد دوم به کارگاه