اتمام تعمیرات اساسی واحد G14 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

تعمیرات اساسی واحد G14 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم که از تاریخ ۹۶/۰۸/۲۰ آغاز شده بود، پس از انجام فعالیت های اجرایی توسط پیمانکار در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۲ به اتمام رسید و واحد مذکور با شبکه سراسری سنکرون گردید.