انجام تعمیرات نیمه اساسی واحد G11 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

تعمیرات نیمه اساسی واحد اول گازی (G11) نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم در مهر و آبان ماه سال جاری انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه انرژی متین، واحد اول گازی (G11) نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم که از تاریخ 02/07/96 به منظور انجام عملیات تعمیرات نیمه اساسی از مدار خارج شده بود، پس از اتمام فعالیت های مربوطه، در تاریخ 96/08/15 مجدداً راه اندازی و با شبکه سراسری سنکرون گردید.