انجام مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی طرح احداث نیروگاه اختصاصی مجتمع مس سرچشمه

از آنجا که در حال حاضر وزارت نیرو، از واگذاری انشعاب جدید برق برای صنایع پرمصرف خودداری می کند، لذا مجتمع مس سرچشمه تصمیم گرفته است که تامین برق مورد نیاز طرح های توسعه خود را از طریق احداث یک نیروگاه اختصاصی مورد مطالعه قرار دهد.

به همین منظور شرکت توسعه انرژی متین تام بعنوان مشاور انتخاب شده است تا ضمن انجام مطالعه امکان سنجی فنی و اقتصادی، گزینه های مختلف برای تامین برق مورد نیاز مجتمع را بررسی نموده و مناسب ترین گزینه را پیشنهاد نماید.

فاز اول پروژه شامل انجام مطالعات فنی، برآورد نیازهای مصرف برق و برسسی روشهای مختلف تامین برق مورد نیاز مجتمع مس سرچشمه و پیشنهاد گزینه برتر در مرداد ماه 1400 انجام شد و نتایج به کارفرما اعلام گردید.

فاز دوم پروژه نیز در خصوص انجام مطالعات اقتصادی پیرامون احداث نیروگاه اختصاصی در منطقه ویژه رفسنجان، توسط شرکت توسعه انرژی متین انجام و گزارش مربوطه در شهریور ماه 1400 به کارفرما ارائه گردید.

همچنین بنابر درخواست کارفرما (شرکت ملی صنایع مس ایران)، مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه رفسنجان جهت تأمین بخشی از نیازهای برق مجتمع مس سرچشمه نیز توسط شرکت توسعه انرژی متین انجام شد و گزارش مربوطه در آذر ماه 1400 به کارفرما ارائه گردید.