انجام Steam Blow Out بویلرهای واحد اول بخار

فعالیت های اجرایی پروژه احداث بخش بخار نیروگاه جهرم با انجام Steam Blow Out بویلرهای 1 و 2 ادامه یافت. طبق پیش بینی های صورت گرفته واحد اول بخار نیروگاه در اوایل سال 97 راه اندازی و با شبکه سراسری سنکرون خواهد شد. سایر فعالیت های انجام شده و در دست اقدام به شرح زیر میباشد :

نصب و راه اندازی تجهیزات و آماده سازی جهت انجام تست های قبل از سنکرون

برق دار شدن پست 400KV نیروگاه

اتمام نصب پوشش برج خنک کن فلزی واحد اول بخار