انعقاد قراردادهای تعمیرات اساسی واحدهای 2 و 3 گازی و تعمیرات اساسی وRI واحد 5 گازی

بدنبال برگزاری مناقصات انتخاب پیمانکار تعمیرات اساسی واحدهای 2 و 3 گازی و انتخاب پیمانکار تعمیرات اساسی و RI واحد 5 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس در اردیبهشت سال 99 که با دعوت از شرکت های واجد صلاحیت انجام پذیرفت، شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین برنده هر دو مناقصه شد و قراردادهای تعمیرات اساسی واحدهای مذکور از سوی شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس(مالک نیروگاه) با پیمانکار منتخب منعقد و جهت اجرا در نیمه دوم سال 99 ابلاغ شد.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.