برقدار شدن ترانس اصلی و واحد بخش گاز نیروگاه هرمز

با اتمام فعالیتهای نصب، فاز راه اندازی بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز به ظرفیت نامی 160 مگاوات با حضور پیمانکار راه اندازی آغاز گردیده است. در این راستا مجوزات لازم جهت برقدار نمودن ترانس اصلی واحد گاز از شرکت دیسپاچینگ ملی و برق منطقه ای هرمزگان اخذ و ترانس مذکور به همراه ترانس واحد بخش گاز در تاریخ 1396/12/28 از طریق پست شهید لشگری برقدار و به شبکه سراسری برق متصل گردیده است.