برنده شدن شرکت توسعه انرژی متین در مناقصه نیروگاه پاسارگاد قشم

در سطی مناقصه برگزار شده توسط شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی شرکت توسعه انرژی متین برنده مناقصه قرارداد نظارت عالیه و کارگاهی نیروگاه پاسارگاد قشم گردید.