برگزاری مزایده عمومی فروش ضایعات آهنی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در نظر دارد تا قطعات آهنی باز شده از هود توربین های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم واقع در شهرستان جهرم، به وزن تقریبی 60 تن را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. در این راستا شرکت توسعه انرژی متین به عنوان مدیر طرح اقدام به برگزاری مزایده فوق نموده است.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعت لازم و دریافت اسناد مزایده تا روز سه شنبه مورخ 95/11/26 نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.