برگزاری مناقصه آبرسانی بخش بخار نیروگاه جهرم

برگزاری مناقصه آبرسانی بخش بخار نیروگاه جهرم: آب مورد نیاز بخش بخار نیروگاه   سیکل ترکیبی جهرم  از    دو حلقه چاه که در فاصله 15 کیلومتری نیروگاه حفر گردیده اند تامین خواهد شد. به منظور انتخاب پیمانکار پروژه آبرسانی به نیروگاه، شرکت توسعه انرژی متین (مدیر طرح) اقدام به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای نمود. به همین منظور اسناد ارزیابی کیفی تهیه شده توسط این شرکت توسط متقاضیان تکمیل و ارائه گردیده. کارشناسان شرکت توسعه انرژی متین نسبت به بررسی اسناد ارائه شده و ارزیابی متقاضیان اقدام نموده اند.