تحويل موقت واحد ۳ نيروگاه گازي ماهشهر

واحد ۳ نيروگاه گازي ماهشهر در تاريخ ۳ مهرماه جاري تحويل موقت شده و به بهره بردار تحويل گرديد.
بهره بردار اين نيروگاه تحت نظارت نيروگاه حرارتي رامين است و شركت توسعه انرژي متين مسئوليت نظارت بر احداث نيروگاه را بر عهده دارد.