تحویل موقت واحد 3 نیروگاه گازی ماهشهر

واحد 3 نیروگاه گازی ماهشهر در تاریخ 3 مهرماه جاری تحویل موقت شده و به بهره بردار تحویل گردید.
بهره بردار این نیروگاه تحت نظارت نیروگاه حرارتی رامین است و شرکت توسعه انرژی متین مسئولیت نظارت بر احداث نیروگاه را بر عهده دارد.