تحويل موقت واحد 3 نيروگاه گازي ماهشهر

واحد 3 نيروگاه گازي ماهشهر در تاريخ 3 مهرماه جاري تحويل موقت شده و به بهره بردار تحويل گرديد.
بهره بردار اين نيروگاه تحت نظارت نيروگاه حرارتي رامين است و شركت توسعه انرژي متين مسئوليت نظارت بر احداث نيروگاه را بر عهده دارد.