تحویل دائم تعمیرات اساسی واحدهای 3 و 6 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

واحدهای 3 و 6 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس که بترتیب از تاریخ 93/09/22 لغایت 94/02/01 تحت تعمیرات اساسی و روتور اینتگریشن و از تاریخ 95/10/10 لغایت 95/12/12 تحت تعمیرات اساسی قرار گرفته بود، در تاریخ 98/04/25 تحویل دائم گردیدند. شرکت مهندسی پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین از شرکتهای زیر مجموعه مپنا تعمیرات اساسی واحدهای مذکور را بر عهده داشته است. نظارت بر انجام تعهدات قراردادی پیمانکار بر عهده شرکت توسعه انرژی متین بوده است.

در عملیات روتور اینتگریشن واحد 3 گازی، پره های ثابت و متحرک کمپرسور با پره های نو جایگزین شدند. تاخیر در رفع دیفکت ON COOL DOWN واحدهای مذکور،  مانع از انجام تحویل دائم واحدها در زمان قراردادی بوده است.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.