تحویل دائم واحد دوم همراه با 11 جزیره نیروگاه ماهشهر

طرح نیروگاه ماهشهر شامل چهار واحد گازی 162 مگاواتی می باشد که توسط شرکت مپنا در استان خوزستان، شهرستان بندر ماهشهر احداث شده است. واحد اول در مرداد ماه 95، واحد دوم در دی ماه 95، واحد سوم در مهر ماه 96 و واحد چهارم در بهمن ماه 96 همراه با جزایر مربوطه تحویل موقت گردیدند.

پیرو تحویل دائم توربین و ژنراتور و سالن واحد یک نیروگاه در تاریخ 97/11/24، توربین و ژنراتور و سالن واحد دوم نیروگاه ماهشهر همراه با 11 جزیره دیگر به شرح ذیل در تاریخ 98/02/24 تحویل دائم گردیدند.

کارفرمای طرح نیروگاه: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، مشاور عالیه طرح : شرکت مهندسی قدس نیرو و دستگاه نظارت : مشارکت مهندسین مشاور نیرو – توسعه انرژی متین می باشند.