تحویل دایم واحد یک وتجهیزات وابسته به آن و سالن توربین واحد یک

طرح نیروگاه ماهشهر شامل چهار واحد گازی 162 مگاواتی می باشد که توسط شرکت مپنا در استان خوزستان، شهرستان بندر ماهشهر احداث نموده است. واحد اول در مرداد ماه 95، واحد دوم در دی ماه 95، واحد سوم در مهر ماه 96 و واحد چهارم در بهمن ماه 96 همراه با جزایر مربوطه تحویل موقت گردیدند.

توربین و ژنراتور واحد یک و تجهیزات مربوط به واحد یک همراه با سالن توربین واحد اول نیروگاه در تاریخ 97/11/24 تحویل دایم گردید.

کارفرمای طرح نیروگاه: شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
مشاور عالیه طرح : شرکت مهندسی قدس نیرو و
دستگاه نظارت : مشارکت مهندسین مشاور نیرو – توسعه انرژی متین می باشند.