تعمیرات اساسی و RI واحد پنج گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

واحد پنج گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس از تاریخ 99/07/03 جهت انجام تعمیرات اساسی و RI از مدار خارج گردید. مطابق برنامه ریزی انجام شده تعمیرات واحد 80 روز به طول خواهد انجامید.

انجام تعمیرات این واحد گازی بر عهده شرکت مهندسی پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین می باشد. در این تعمیرات، روتور ژنراتور در گروه مپنا سرویس و بالانس و مجدداً به نیروگاه حمل خواهد شد.

روتور توربین و کمپرسور نیز بصورت کامل دمونتاژ، تای بولتها روتورها، پره های متحرک توربین، پره های ثابت و متحرک کمپرسور تعویض شده و پس از مونتاژ و بالانس هر کدام از روتورها در گروه مپنا، جهت نصب به نیروگاه سیکل ترکیبی فارس حمل خواهند شد.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.