تعمیرات اساسی واحد دو گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

واحد دو گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس که از تاریخ 1400/01/05 جهت تعمیرات اساسی از مدار خارج گردیده بود، پس از 68 روز و اتمام تعمیرات در تاریخ 10/03/1400 با شبکه سراسری پارالل گردید.

انجام تعمیرات بخش مکانیک و الکتریک این واحد گازی بر عهده شرکت مهندسی پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین بوده است و انجام تعمیرات بخش ابزار دقیق این واحد گازی بر عهده شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس بوده است.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.