تعمیرات اضطراری واحد سه گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

واحد سه گازی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس که از تاریخ 1400/02/20 تحت تعمیرات اضطراری قرار گرفته بود، پس از 104 روز و اتمام تعمیرات در تاریخ 1400/05/24 با شبکه سراسری پارالل گردید.

این واحد در تاریخ 1400/02/13 دچار حادثه گردیده بود که با تلاشهای صورت گرفته از سوی مالک نیروگاه، بهره بردار، مشاور و پیمانکار به مدار تولید بازگردانده شد.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.