تعمیرات دوره ای واحدهای بلوک 3 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس خاتمه یافت

با شروع  فصل پائیز و تعمیرات نیروگاههای کشور، تعمیرات دوره ای واحدهای گازی و بخار بلوک 3 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس در آبان 1400 به انجام رسیدند.

بازدید محفظه احتراق واحد 5 گازی از تاریخ 17 لغایت 26 آبان 1400 به مدت 10 روز، بازدید محفظه احتراق واحد 6 گازی از تاریخ 7 لغایت 15 آبان 1400 ب مدت 9 روز و تعمیرات دوره ای واحد 3 بخار از تاریخ 12 لغایت 26 آبان1400 به مدت 15 روز توسط شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس (بهره بردار نیروگاه) انجام پذیرفت.

نظارت بر تعمیرات واحدهای نیروگاه بعهده شرکت توسعه انرژی متین (بعنوان مشاور مالک نیروگاه) بوده است.