تعیین صلاحیت متقاضیان سرمایه گذاری جهت واگذاری و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی انجام شد.

در راستای اجرای بند “ط” تبصره 15 قانون بودجه سال 1400 کشور، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نسبت به شناسایی و ارزیابی صلاحیت متقاضیان دارای توانمندی فنی و مالی لازم برای فروش و واگذاری بخش گاز نیروگاه های سیکل ترکیبی در نقاط مختلف کشور و احداث بخش بخار نیروگاه و بهره برداری از آن را در قالب ساز و کار مزایده، اقدام نموده است.

در همین راستا فراخوان مزایده شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در شهریور ماه سال 1400 منتشر و فرآیند بررسی و ارزیابی صلاحیت متقاضیان سرمایه گذاری توسط مشاور (شرکت توسعه انرژی متین) در آذر 1400 انجام خاتمه یافته است.

برگزاری فرآیند مزایده جهت انتخاب سرمایه گذر برای خرید و توسعه اولین پروژه (نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین- گنو) در حال انجام می باشد.