خرید و نصب موتور دیزل پمپ خانه آتش نشانی نیروگاه جهرم

شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت های واجد صلاحیت جهت خرید و نصب موتور دیزل جهت استفاده در پمپ خانه آتش نشانی درنیروگاه سیکل ترکیبی جهرم اقدام نماید. لذا از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می گردد در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد فراخوان از طریق این سایت اقدام و پس از تکمیل اطلاعات و مدارک مطابق اسناد ارزیابی کیفی، نسبت به ارسال آن تا تاریخ 96/05/11 به آدرس شرکت توسعه انرژی متین، مدیر طرح نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم اقدام نمایند.