درباره ما

شرکت توسعه انرژی متین با هدف ارتقاء توانایی های مدیریتی و مهن  شرکت توسعه انرژی متین با هدف ارتقاء توانایی های مدیریتی و مهن شرکت توسعه انرژی متین با هدف ارتقاء توانایی های مدیریتی و مهن  شرکت توسعه انرژی متین با هدف ارتقاء توانایی های مدیریتی و مهن شرکت توسعه انرژی متین با هدف ارتقاء توانایی های مدیریتی و مهن

اهم فعالیت ها و خدمات

انجام خدمات مشاوره و مهندسی ؛

مطالعات فنی و اقتصادی و تهیه گزارشات

تهیه طرح های کسب و کار

نظ

انجام خدمات طراحی ومهندسی ؛

طراحی و مهندسی عمومی

طراحی مفهومی

طراحی پایه

طراحی تفصیلی

جذب سرمایه و مدیریت سرمایه گذاری در اجرای پروژه های مرتبط

طراحی و مهندسی عمومی

طراحی مفهومی

طراحی پایه

طراحی تفصیلی