Matin

021-88211483

درباره متین

معرفی

شرکت توسعه انرژی متین با هدف ارتقاء توانایی های مدیریتی و مهندسی و جذب سرمایه بخش خصوصی در جهت توسعه و اجرای طرح های زیر بنایی از جمله انواع پروژه های صنعتی، انرژی و نیروگاهی، در بخش های دولتی و خصوصی (BOT و BOO) فعالیت می کند.

اهم فعالیت ها و خدمات شرکت عبارتند از :

۱- انجام خدمات طراحی ومهندسی پروژه شامل

طراحی و مهندسی عمومی
طراحی مفهومی
طراحی پایه
طراحی تفصیلی

۲- انجـام خدمـات مشــاوره مهنـدســی شـامل

مطالعات فنی و اقتصادی و تهیه گزارشات
تهیه طرح های کسب و کار
نظارت عالیه
نظارت کارگاهی

بهره برداری

نظارت بر بهره برداری

تعمیرات نیروگاه ها

۳-جذب سرمایه و مدیریت سرمایه گذاری در اجرای پروژه ها

۴-خدمات مدیریت طرح (MC) پروژه های نیروگاهی و صنعتی

۵-امکان سنجی، طراحی و مشاوره نیروگاههای تجدید پذیر