سرمایه گذار احداث نیروگاه حرارتی بزرگ در محدوده مرکزی استان مازندران طی فرایند مناقصه انتخاب شد.

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نسبت به برگزاری مناقصه احداث نیروگاه حرارتی بزرگ در محدوده مرکزی استان مازندران بر اساس خرید تضمینی برق تولیدی، اقدام نمود.

این اولین مناقصه در خصوص قراردادهای خرید تضمینی برق می باشد که بر اساس احکام مندرج در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور برگزار گردیده است و در نوع خود اولین تجربه برگزاری این دست مناقصات توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی می باشد. در این مناقصه نرخ خرید تضمینی برق در فرآیند رقابتی مشخص شده است.

در این پروژه شرکت توسعه انرژی متین بعنوان مشاور کارفرما به منظور برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه، ارزیابی صلاحیت متقاضیان، تهیه اسناد مناقصه، تهیه قراردادهای مربوطه، انجام ارزیابی های فنی – بازرگانی و مالی و… انتخاب گردید.

فراخوان شناسایی سرمایه گذار از تیر ماه سال 1399 آغاز شد و پس از انجام ارزیابی صلاحیت متقاضیان سرمایه گذاری و طی فرآیند تشریفات مناقصه، سرمایه گذار برتر در آبان سال 1400 مشخص گردید.

با توجه به این که بر اساس دستورالعمل های مربوطه، نرخ خرید تضمینی برق نیروگاه های حرارتی می بایست به تائید وزیر محترم نیرو رسانده شود، گزارش نتایج مناقصه بهمراه نرخ پیشنهادی خرید تضمینی برنده مناقصه فوق الذکر تهیه و جهت تائید در آبان ماه سال 1400 برای وزیر محترم نیرو ارسال شده است.