سنکرون شدن واحد بخار نیروگاه گهران

بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران در ساعت 21:16 روز شنبه مورخ 98/04/22 با شبکه سراسری سنکرون گردید. این نیروگاه با ظرفیت اسمی 492 مگاوات در 50 کیلومتری جاده سیرجان – شیراز واقع گردیده و با سرمایه گذاری شرکت گهر انرژی سیرجان و شرکت مپنا به عنوان پیمانکاراحداث شده است. همچنین بهره برداری تجاری واحدهای گازی شماره یک و دو نیروگاه در تاریخ 95/12/09 ساعت صفر بامداد آغاز شده است. شرکت توسعه انرژی متین بعنوان مشاور شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی نیروگاه را عهده دار میباشد.