سنکرون شدن واحد بخار نیروگاه گهران

بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران در ساعت ۲۱:۱۶ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۲ با شبكه سراسري سنكرون گرديد. این نیروگاه با ظرفیت اسمی ۴۹۲ مگاوات در ۵۰ کیلومتري جاده سیرجان – شیراز واقع گردیده و با سرمایه گذاری شرکت گهر انرژی سیرجان و شرکت مپنا به عنوان پیمانکاراحداث شده است. همچنین بهره برداری تجاری واحدهای گازی شماره یک و دو نیروگاه در تاریخ ۹۵/۱۲/۰۹ ساعت صفر بامداد آغاز شده است. شرکت توسعه انرژی متین بعنوان مشاور شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی نیروگاه را عهده دار میباشد.