سنکرون واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

سنکرون واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد با شبکه سراسری برق در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۷ راس ساعت ۱۷:۰۶:۴۸ با موفقیت به انجام رسید.