سنکرون واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

سنکرون واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد با شبکه سراسری برق در تاریخ 98/11/27 راس ساعت 17:06:48 با موفقیت به انجام رسید.