شروع تعمیرات اساسی واحد G15 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

طبق برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی های صورت گرفته واحد G15 نیروگاه از تاریخ 96/11/07  جهت انجام تعمیرات اساسی از مدار خارج و در اختیار پیمانکار تعمیرات قرار گرفت. پیش بینی می شود تعمیرات واحد مذکور تا پایان سال 96 خاتمه یابد.