عملیات خاکبرداری و خاکریزی سایت در نیروگاه هرمز

باتوجه به طراحی صورت گرفته درخصوص تراز نهایی سایت نیروگاه هرمز، عملیات خاکبرداری و خاکریزی در محدوده احداث نیروگاه و تجهیزات جانبی در حال انجام بوده و در این مرحله خاکریزی و کوبش در محدوده پاوربلاک تا رسیدن به تراز مد نظر در جریان می باشد. همچنین در بخشهای جانبی عملیات خاکبرداری و رسیدن به تراز طراحی در حال انجام می باشد.