فروش برق نیروگاه فارس در بازار فیزیکی بورس انرژی

اولین قرارداد شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس(مالک نیروگاه سیکل ترکیبی فارس) پیرامون فروش بخشی از برق تولیدی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس در بازار فیزیکی بورس انرژی با یکی از شرکت های دارای پروانه خرده فروشی منعقد گردید.

بدنبال انعقاد این قرارداد دوجانبه فروش برق، بخشی از برق تولیدی با قیمت مشخص از شهریور ماه 99 در بستر بازار فیزیکی بورس انرژی به فروش می رسد.

شرکت توسعه انرژی متین از سوی مالک نیروگاه، وظیفه نظارت بر بهره برداری، تعمیرات، طرح های بهینه سازی و فروش برق نیروگاه سیکل ترکیبی فارس را بر عهده دارد.