مجوز تخصیص آب از محل حفر چاه در نیروگاه تهران 2

با توجه به زمانبر بودن اجرای طرح آب رسانی از سد ماملو، به نیروگاه سیکل ترکیبی تهران 2 شرکت پروژه تصمیم به یافتن جایگزین برای طرح تامین آب نیروگاه نمود. بدین منظور پس از برگزاری جلسات متعدد و تامین مدارک و گزارشات لازم درخواستی از شرکت آب منطقه ای ورامین، مجوز حفر چاه در محل نیروگاه سیکل ترکیبی تهران 2، با آبدهی 7 لیتر بر ثانیه توسط شرکت آب منطقه ای تهران صادر گردید.