مجوز تخصیص آب نیروگاه تهران 2 از محل سد ماملو

پس از برگزاری جلسات متعدد با شرکت آب منطقه ای تهران و همچنین معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، در نهایت مجوز تخصیص آب نیروگاه سیکل ترکیبی تهران 2 به میزان 3/0 متر مکعب در ساعت از سد ماملو توسط شرکت آب منطقه ای تهران صادر شد