مجوز ها

پروانه احداث نیروگاه  100 مگاواتی منجیل

پروانه احداث نیروگاه 100 مگاواتی منجیل